برای بار آخر ...

كاش ميشد از همه بريد ، رفت و ديگه بر نگشت

رفتي و بي تو دلم پر درده

پائيزه قلبم ساكت و سرده

دل كه ميگفتم محرم با من

كاشكي مي ديدي بي تو چه كرده

اي كه به شبهام صبح سپيدي

بي تو كويري بي شامم

اي كه به رنجام رنگ اميدي

بي تو اسيري در دامم


با تو به هر غم سنگ صبورم

بي تو شكسته تاج غرورم

با تو يه چشمه ، چشمه روشن

بي تو يه جاده ام كه سوت و كورم


اي كه به شبهام صبح سپيدي

بي تو كويري بي شامم

اي كه به رنجام رنگ اميدي

بي تو اسيري در دامم


چشمه اشكم بي تو سرابه

خونه عشقم بي تو خراب

شاديا بي تو مثل حبابه

سايه آبه نقش بر آب

رفتي و بي تو دلم پر درده

پائيزه قلبم ساكت و سرده


اي كه به شبهام صبح سپيدي

بي تو كويري بي شامم

اي كه به رنجام رنگ اميدي

بي تو اسيري در دامم


چشمه اشكم بي تو سرابه

خونه عشقم بي تو خراب

شاديا بي تو مثل حبابه

سايه آبه نقش بر آب

رفتي و بي تو دلم پر درده

پائيزه قلبم ساكت و سرده

دل كه ميگفتم محرم با من

كاشكي مي ديدي بي تو چه كرده


اي كه به شبهام صبح سپيدي

بي تو كويري بي شامم

اي كه به رنجام رنگ اميدي

بي تو اسيري در دامم

رفتي و بي تو دلم پر درده

پائيزه قلبم ساكت و سرده

دل كه ميگفتم محرم با من

كاشكي مي ديدي بي تو چه كرده


رفتي و بي تو دلم پر درده

پائيزه قلبم ساكت و سرده

دل كه ميگفتم محرم با من

كاشكي مي ديدي بي تو چه كردهبراي دانلود اينجا كليك كنيد


+ : نويسنده Samuel |